Doug Taylor Metal Finishing Co Logo

Baby blue Datsun